Akasha Black Satin Default
Akasha Black Satin Side
Akasha Black Satin Back
Akasha Black Satin Styled
Akasha Black Satin Front

Styled on instagram