"image,,\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/2273\/2141\/products\/lazer-skin-vinylite-tony-bianco-heel-Styled_200x.jpg?v=1628125216 200w, \/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/2273\/2141\/products\/lazer-skin-vinylite-tony-bianco-heel-Styled_400x.jpg?v=1628125216 400w, \/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/2273\/2141\/products\/lazer-skin-vinylite-tony-bianco-heel-Styled_600x.jpg?v=1628125216 600w, \/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/2273\/2141\/products\/lazer-skin-vinylite-tony-bianco-heel-Styled_800x.jpg?v=1628125216 800w, \/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/2273\/2141\/products\/lazer-skin-vinylite-tony-bianco-heel-Styled_1000x.jpg?v=1628125216 1000w,,\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/2273\/2141\/products\/lazer-skin-vinylite-tony-bianco-heel-Styled_200x.jpg?v=1628125216,,Lazer Clear Vinylite\/Skin Nappa 10.3cm Heels"

"image,,\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/2273\/2141\/products\/lazer-skin-vinylite-tony-bianco-heel-10-Styled_200x.jpg?v=1628125216 200w, \/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/2273\/2141\/products\/lazer-skin-vinylite-tony-bianco-heel-10-Styled_400x.jpg?v=1628125216 400w, \/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/2273\/2141\/products\/lazer-skin-vinylite-tony-bianco-heel-10-Styled_600x.jpg?v=1628125216 600w, \/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/2273\/2141\/products\/lazer-skin-vinylite-tony-bianco-heel-10-Styled_800x.jpg?v=1628125216 800w, \/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/2273\/2141\/products\/lazer-skin-vinylite-tony-bianco-heel-10-Styled_1000x.jpg?v=1628125216 1000w,,\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/2273\/2141\/products\/lazer-skin-vinylite-tony-bianco-heel-10-Styled_200x.jpg?v=1628125216,,Lazer Clear Vinylite\/Skin Nappa 10.3cm Heels"

"image,,\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/2273\/2141\/products\/lazer-skin-vinylite-tony-bianco-heel-14-Styled_200x.jpg?v=1628125216 200w, \/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/2273\/2141\/products\/lazer-skin-vinylite-tony-bianco-heel-14-Styled_400x.jpg?v=1628125216 400w, \/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/2273\/2141\/products\/lazer-skin-vinylite-tony-bianco-heel-14-Styled_600x.jpg?v=1628125216 600w, \/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/2273\/2141\/products\/lazer-skin-vinylite-tony-bianco-heel-14-Styled_800x.jpg?v=1628125216 800w, \/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/2273\/2141\/products\/lazer-skin-vinylite-tony-bianco-heel-14-Styled_1000x.jpg?v=1628125216 1000w,,\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/2273\/2141\/products\/lazer-skin-vinylite-tony-bianco-heel-14-Styled_200x.jpg?v=1628125216,,Lazer Clear Vinylite\/Skin Nappa 10.3cm Heels"

"image,,\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/2273\/2141\/products\/lazer-skin-vinylite-tony-bianco-heel-17-Styled_200x.jpg?v=1628125216 200w, \/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/2273\/2141\/products\/lazer-skin-vinylite-tony-bianco-heel-17-Styled_400x.jpg?v=1628125216 400w, \/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/2273\/2141\/products\/lazer-skin-vinylite-tony-bianco-heel-17-Styled_600x.jpg?v=1628125216 600w, \/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/2273\/2141\/products\/lazer-skin-vinylite-tony-bianco-heel-17-Styled_800x.jpg?v=1628125216 800w, \/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/2273\/2141\/products\/lazer-skin-vinylite-tony-bianco-heel-17-Styled_1000x.jpg?v=1628125216 1000w,,\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/2273\/2141\/products\/lazer-skin-vinylite-tony-bianco-heel-17-Styled_200x.jpg?v=1628125216,,Lazer Clear Vinylite\/Skin Nappa 10.3cm Heels"

"image,,\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/2273\/2141\/products\/lazer-skin-vinylite-tony-bianco-heel-18-Styled_200x.jpg?v=1628125217 200w, \/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/2273\/2141\/products\/lazer-skin-vinylite-tony-bianco-heel-18-Styled_400x.jpg?v=1628125217 400w, \/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/2273\/2141\/products\/lazer-skin-vinylite-tony-bianco-heel-18-Styled_600x.jpg?v=1628125217 600w, \/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/2273\/2141\/products\/lazer-skin-vinylite-tony-bianco-heel-18-Styled_800x.jpg?v=1628125217 800w, \/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/2273\/2141\/products\/lazer-skin-vinylite-tony-bianco-heel-18-Styled_1000x.jpg?v=1628125217 1000w,,\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/2273\/2141\/products\/lazer-skin-vinylite-tony-bianco-heel-18-Styled_200x.jpg?v=1628125217,,Lazer Clear Vinylite\/Skin Nappa 10.3cm Heels"

Styled on instagram